Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Zorgbalans
Verantwoording toegankelijkheid naar behoefte

Indicator: Verschil in ziekenhuis heropnamen tussen verschillende etnische groepen

Definitie van de indicator

Verschil in ziekenhuis heropnamen tussen verschillende etnische groepen.

Systeemdoel en indicatordomein

Toegankelijkheid naar behoefte

Verantwoordelijke (deel)terrein van de zorg

Ziekenhuiszorg

Type indicator

Procesindicator

Rationale

In de afgelopen twintig jaar is het aantal allochtonen in Nederland sterk toegenomen. Op dit moment is bijna 20% van de Nederlandse bevolking van allochtone herkomst. Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen etnische groepen. Zorgverleners hebben door de instroom van mensen uit andere landen en culturen te maken gekregen met andere zorgbehoeften en verwachtingen van de zorg. Deze en andere factoren, zoals de culturele achtergrond, de sociaal-economische positie en het migratieproces, kunnen van invloed zijn op de toegankelijkheid van zorg. Vanuit de beleidsdoelstelling van een rechtvaardige verdeling van beschikbare zorgvoorzieningen voor de gehele bevolking is het van belang de toegankelijkheid van het zorgsysteem voor bevolkingsgroepen van allochtone herkomst in kaart te brengen.

Aandoening

Berekening van indicator (teller, noemer)

Ziekenhuis heropnamen onder niet-westerse allochtonen vergeleken met die van autochtonen. Noemer n.v.t.

Toelichting definitie

Het onderzoek is uitgevoerd met een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. In een gegevensbestand van alle ziekenhuisopnamen in Nederland tussen 1995 en 2005 zijn etnische en sociaaleconomische verschillen in de kans op een klinische heropname binnen 30 dagen na een klinische opname en de kans op een verlengde opnameduur geanalyseerd (Essink-Bot et al., 2009).

Inclusie of exclusie

Leeftijd

Meetniveau

Presentatieniveau

Risico-correctie/ver­gelijk­baarheid

Relevante richtlijnen

Norm

Geen

Indicatorset waaruit de indicator afkomstig is

Naam van de gegevens­bron, beheerder en type gegevens

Voor deze indicator is gebruik gemaakt van een exploratieve studie, verricht in 2009 door onderzoekers van AMC, VUmc en RIVM in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Representativiteit

Data periodiciteit van de indicator

Methodologische overwegingen

Referenties

.

Bronnen en Literatuur

Literatuur

  • Essink-Bot ML, Bruijne MC De, Suurmond J, Uiters E, Droomers M, Stronks M.Etnische en sociaaleconomische verschillen in patiëntveiligheid van de ziekenhuiszorg in Nederland – een exploratie. Eindrapport 1. Amsterdam: Academisch Medisch Centrum UvA/VU Medisch Centrum/RIVM, 2009.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

AMC
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Academisch ziekenhuis van de Universiteit van Amsterdam. URL: http://www.amc.uva.nl
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bilthoven. Email: info@rivm.nl, URL: http://www.rivm.nl
VUmc
VU Medisch Centrum Amsterdam
URL: http://www.vumc.nl/
Zorgbalans, versie 3.8, 26 september 2013
© RIVM, Bilthoven.