Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Zorgbalans

In 2012 werd bijna € 93 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg en welzijnszorg

Volgens de Zorgrekeningen van het CBS werd in 2012 bijna € 93 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg en welzijnszorg. Figuur 1 toont welke typen gezondheidszorg en welzijnszorg in dit bedrag zijn opgenomen en hoeveel aan deze verschillende sectoren werd besteed. In 2012 ging het grootste deel naar de ziekenhuiszorg (€ 23,9 miljard) en de ouderenzorg (€ 18,1 miljard). De uitgaven aan de andere sectoren waren aanzienlijk lager: huisartspraktijken € 2,6 miljard, ggz € 5,7 miljard, verstrekkers van geneesmiddelen (zoals apotheken en drogisten) € 5,9 miljard en gehandicaptenzorg € 9,2 miljard. De categorie 'overig' omvat onder andere therapeutische middelen, kinderopvang en arbodiensten.

Het aandeel van de verschillende sectoren in de totale uitgaven veranderde sinds 2000 niet substantieel. Vier sectoren namen tussen 2000 en 2012 een groter deel van het totale budget in beslag: de ziekenhuiszorg (van 23,5% naar 25,8%), tandartsen en paramedici (van 4,9% naar 5,2%), de ggz (van 5,5% naar 6,1%) en de gehandicaptenzorg (van 8,3% naar 9,9%). Het aandeel van de totale zorguitgaven dat aan geneesmiddelen werd uitgegegeven daalde substantieel: van 8,5% naar 6,4%. Voor meer informatie over de uitgavengroei per sector klik hier.

Het Budgettair Kader Zorg (BKZ) gaat uit van een smallere definitie van zorguitgaven; deze omvat de zorguitgaven die behoren tot het verzekerde pakket van de AWBZ en de Zvw, en de uitgaven van gemeenten in het kader van de Wmo (gemeentefonds). Aanvullend verzekerde zorg valt buiten het BKZ. In 2012 werd ruim € 67 miljard besteed binnen het BKZ (VWS, 2012c). Ook in het BKZ zijn de ziekenhuiszorg en de ouderenzorg de grootste uitgavenposten. De BKZ-uitgaven worden grotendeels, een kleine 80%, gefinancierd via de zorgpremies (AWBZ-premie, nominale Zvw-premie en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw). Deze worden aangevuld met eigen betalingen en rijksbijdragen. De rijksbijdragen bevatten onder andere de bijdrage voor de zorg voor kinderen onder de 18 jaar, en de bijdrage ter aanvulling van het Zvw- en AWBZ-budget. Een andere omvangrijke gezondheidszorgpost op de Rijksbegroting is de zorgtoeslag (ongeveer € 5 miljard).

Bij bovenstaande getallen en bij figuur 1 moet worden opgemerkt dat 2011 en 2012 nog voorlopige cijfers zijn. De bedragen voor deze jaren kunnen dus nog enigszins veranderen.

Zie ook de infographic over zorguitgaven in Nederland.

Voor de verantwoording van de indicator, klik hier.

 

Totale zorguitgaven 2000-2012

Figuur 1: Zorguitgaven per sector, € miljard, 2000-2012 (Bron: CBS Statline, 2011ba; CBS, 2012).

* 2011 en 2012 voorlopige cijfers

a Overig bestaat uit: GGD’en, arbo- en re-integratiebedrijven, leveranciers van therapeutische middelen, verstrekkers van ondersteunende diensten, van overige gezondheidszorg, van kinderopvang, van jeugdzorg, van overige welzijnszorg, internaten, sociaal cultureel werk, en beleid en beheer.

.

Bronnen en Literatuur

Literatuur

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

AWBZ
Algemene wet bijzondere ziektekosten
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
URL: http://www.cbs.nl
GGD
Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst
ggz
Geestelijke gezondheidszorg
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
Zvw
Zorgverzekeringswet
Zorgbalans, versie 3.8, 26 september 2013
© RIVM, Bilthoven.